Uporabne informacije

Uporabne informacije za vse člane:

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom je eden od načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki so navedeni v 77. členu Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1). Na podlagi 81. člena ZDR-1 predlog za sporazumno odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga tako delavec kot tudi delodajalec. Pogoj za veljavnost sporazuma je izjava prave in pristne volje pogodbenih strank. Glede na pomen sporazuma oziroma na njegove posledice za delavca (prenehanje delovnega razmerja, prenehanje zdravstvenega zavarovanja, mora biti sklenjen v pisni obliki, in začne veljati, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katera od pogodbenih strank sporazuma ne podpiše, sklenjena pogodba o zaposlitvi ostane v veljavi.

ZDR-1 vsebine pisnega sporazuma ne določa, mora pa sporazum vsebovati tudi datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi (če ni določen, je mogoče šteti, da delovno razmerje preneha z datumom podpisa sporazuma). V sporazumu je mogoče urediti tudi druge pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki so morda še neurejene. Vendar pa je pri tem potrebna velika previdnost, saj delodajalci ne malokrat sestavijo sporazum, ki je v njihovo korist.

Delavec mora biti seznanjen s tem, da ob prenehanju pogodbe na podlagi sporazuma ne bo mogel uveljaviti pravice do denarnega nadomestila iz naslova zaposlovanja za brezposelnost. Opustitev tega obvestila nima vpliva na samo veljavnost sporazuma.

Na podlagi tretjega odstavka 200. člena ZDR-1 pravica zahtevati ugotovitev nezakonitosti prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi preneha v 30 dneh odkar se je izvedelo za kršitev in na podlagi 14. člena ZDR-1 v vsakem primeru v roku enega leta od sklenitve sporazuma. Delavec pa lahko veljavnost sporazuma izpodbija le pri pristojnem delovnem sodišču

Delavkam in delavcem svetujemo, da si pred podpisom sporazumne odpovedi pridobijo pomoč in informacije vezane na prenehanja delovnega razmerja na podlagi sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

S Spoštovanjem,

NSDS